Bogovič: Minister Židan naj me s sprejetjem nacionalne strategije povezovanja pridelovalcev sadja in zelenjave demantira in jo predstavi na letošnjem kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni

Strasbourg, 7. julij 2015  – Evropski parlament je danes sprejel Poročilo o stanju v sektorju sadja in zelenjave od reforme leta 2007 dalje, ki ga je pripravil portugalski poslanec Nuno Melo (EPP). Poročilo prikazuje povečanje deleža sadja in zelenjave, ki se trži prek organizacij proizvajalcev (OP), saj je bila vrednost pridelkov, prodana prek OP v l. 2003 31 %, v l. 2010 43 %, v l. 2012 pa že 4 7% celotne evropske proizvodnje sadja in zelenjave.

Evropski poslanec Franc Bogovič /SLS/EPP) je poročilo podprl, a obenem izrazil obžalovanje, da v Sloveniji, kljub zelo uspešnim primerom dobrih praks delovanja OP v številnih evropskih državah, do danes ni bila ustanovljen niti en OP. OP-ji so prejeli v letu 2014 kar 900 milijonov EUR evropskih sredstev iz za to namenjenega programa. Glede na velikost pridelave sadja in zelenjave v Sloveniji slovenski pridelovalci izgubljajo med dvema in tremi milijoni EUR evropskih sredstev vsako leto.

 

VIDEO ? Obrazložitev glasu evropskega poslanca Franca Bogoviča za Poročilo o stanju v sektorju sadja in zelenjave od reforme leta 2007 dalje in poziv slovenskemu kmetijskemu ministru mag. Dejanu Židanu k pripravi in sprejetju nacionalne strategije povezovanja pridelovalcev sadja in zelenjave:

 

* * *

 

Osnovni namen organiziranja v OP je skupno načrtovanje pridelave, posodobitev tehnologije pridelave, zmanjšanje stroškov, predvsem pa skupno trženje pridelkov. Na takšen način imajo pridelovalci močnejši pogajalski položaj nasproti vse bolje organizirani in koncentrirani trgovini v prehrambni verigi.  Sektorja sadja in zelenjave koristita 3 % vseh kmetijskih površin v EU, predstavljata 18 % skupne vrednosti kmetijske proizvodnje v EU, letni promet v navedenih sektorjih pa znaša približno 120 milijard EUR. Zato je ustrezna organiziranost v obliki OP-jev ključnega pomena za nadaljnji razvoj teh kmetijskih sektorjev.

 

?Sam se zelo zavedam pomena OP-jev za sektorja sadja in zelenjave v Sloveniji. Z ustrezno organiziranostjo in premišljeno vizijo, predvsem s povečanjem površin za namakanje, lahko s sorazmerno nizkimi finančnimi vložki dvignemo samooskrbo s sadjem in zelenjavo, ki je trenutno med najnižjimi, ter ustvarimo okoli 3000 novih delovnih mest,? v svoji obrazložitvi glasu ob podpori poročilu pravi Bogovič. 

 

?V ta namen sem v mesecu maju organiziral ekskurzijo slovenskih pridelovalcev, predstavnikov KGZS, MKGP in drugih deležnikov v Belgijo, kjer prek OP-jev prodajo 90 % sadja in zelenjave in za ta namen prejmejo 60 milijonov EUR evropskih sredstev letno. Udeleženci so se na lastne oči prepričali o učinkih povezovanja pridelovalcev sadja in zelenjave v OP. V sklopu obiska je moja poslanska pisarna organizirala tudi konferenco v Evropskem parlamentu v Bruslju, na kateri so sodelovali predstavniki EP, Evropske komisije, belgijskega kmetijskega ministrstva, MKGP ter belgijski in slovenski pridelovalci,? je povedal Bogovič, ki je poleg tega pretekli petek v Krškem organiziral tudi zelo dobro obiskan strokovni posvet na temo namakanja in OP-jev, na kateri so se udeleženci med drugim vprašali, ali se slovenski pridelovalci, nevladne organizacije in kmetijska politika zavedajo pomena OP-jev v navedenih sektorjih.

 

Zaključki tega strokovnega posveta so, da je treba poenostaviti in zmanjšati število soglasij za namakanje, tako da bomo v Sloveniji lahko iz programa PRP zgradili najmanj 5.000 hektarov namakalnih sistemov. Slovenski ?pridelovalci sadja in zelenjave so odločeni, da bodo ustanovili prve OP-je v letošnjem letu. Naloga MKGP pa je, da nemudoma pristopiti k pripravi Nacionalne strategije za trajnostne operativne programe na trgu sadja in zelenjave, ki jo mora potrditi tudi Evropska komisija,? poziva Bogovič. Sprejeta nacionalna strategija je namreč predpogoj, da se lahko potrdijo operativni programi OP-jev, ki so osnova za črpanje evropskih sredstev.

 

?Po vseh navedenih dogodkih z obžalovanjem ugotavljam, da se najodgovornejši na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS premalo zavedajo pomena OP-jev. Povečanje obsega namakalnih sistemov in boljša organiziranost pridelovalcev prek OP-jev lahko bistveno povečata samooskrbo s sadjem in zelenjavo v Sloveniji ter ustvarita številna nova delovna mesta v kmetijstvu.

Preseneča me, da, kljub jasnim opozorilom pridelovalcev, predlogom, ki so jih dobili s strani velikih poznavalcev OP-jev med obiskom v Belgiji, na našem strokovnem posvetu v Krškem, ministrstvo zamuja s pripravo nacionalne strategije, zaradi česar lahko slovenski pridelovalci izgubijo evropska sredstva tudi v l. 2016.

Ob vsem tem se resno sprašujem, kdaj bo kdo v slovenski politiki odgovarjal za tovrstne zamujene priložnosti, ki spravljajo slovenske pridelovalce sadja in zelenjave v nekonkurenčen položaj?.

Želim si, da me minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan z ekipo s sprejetjem nacionalne strategije povezovanja v prihodnjih dveh mesecih demantira in strategijo predstavi na letošnjem kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni!? poziva ministra mag. Židana evropski poslanec Franc Bogovič.