Evropski parlament prvič celovito naslovil izzive podeželja EU!

Bruselj, 25. oktober 2022 Člani odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) so danes potrdili predlog poročila o Dolgoročni viziji razvoja podeželskih območij EU do l. 2040, s katerim se evropski poslanci odzivajo na strateški dokument s tega področja, ki ga je junija 2021 predstavila Evropska komisija. Pri pripravi navedenega poročila je kot pogajalec politične skupine Evropske ljudske stranke sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je tekom pogajanj uspel v dokument vnesti številne pobude, ki bodo – v kolikor jih bodo Evropska komisija in države članice dosledno izvajale – pripomogle k zmanjšanju razvojnega zaostanka podeželja za mesti, ohranjanju poseljenosti podeželja in spopadanju z izzivi, kot so staranje prebivalstva in digitalizacija.

V svoji izjavi ob robu glasovanja, je Bogovič uvodoma izrazil zahvalo poročevalki Isabel Carvalhais (S&D) in ostalim kolegom poslancem drugih političnih skupin, ki so sodelovali v pogajanjih o tem dokumentu, za izjemno konstruktivno delo med samimi pogajanji. „Zelo sem vesel tako pozitivnega pristopa pri oblikovanju poročila, ki jasno kaže na to, da vsi poslanci, ne glede na naše politične razlike, gledamo na probleme in izzive podeželja ter rešitve za spopadanje s temi izzivi z istega zornega kota. Podeželje nujno potrebuje dolgoročno vizijo, sicer ne bomo zaustavili trenda odhajanja mladih s podeželja, opuščanja kmetijske proizvodnje in ostalih negativnih trendov, ki smo jim priča. Zato me veseli, da je Komisija lansko leto predlagala omenjeni predlog dolgoročne vizije ter smo ta predlog v Evropskem parlamentu uspeli še obogatiti s številnimi novimi pobudami in predlogi” je dejal Bogovič in nadalje izpostavil nekatere ključne poudarke iz poročila, kot so: 

·    poziv k oblikovanju definicije funkcionalnih podeželskih območij,

·         oblikovanje Pakta za podeželje kot „žive” platforme za izmenjavo izkušenj in dobrih praks deležnikov na podeželju,

·         poziv k obveznemu upoštevanju učinkov nove zakonodaje na nacionalni ravni na podeželje,

·         pomen krepitve javnih in zasebnih investicij v IKT in ostalo osnovno infrastrukturo na podeželju,

·         krepitev celovite podpore za mlade na podeželju – prenos znanja, podjetništvo, zaposlovanje, dostop do kapitala, izboljšanje dostopa do zemlje za mlade kmete,

·         inovacije in diverzifikacija gospodarske aktivnosti ter nova delovna mesta na podeželju, s poudarkom na trajnostnem turizmu, ogljično nevtralnemu kmetovanju, eko-regijah,

·             spodbujanje krožnega in biogospodarstva na podeželju,

·         krepitev decentralizirane proizvodnje obnovljive energije – biomasa, sonce, voda, veter  – predvsem s spodbujanjem investicij v OVE, hranilnike energije, krepitev elektroenergetskih omrežij, idr. – vključno s pomočjo sredstev iz naslova RePowerEU,

·         digitalna preobrazba: krepitev digitalnih vozlišč na podeželju, pospeševanje javnih in zasebnih investicij v širokopasovne povezave, vključno z razvojem omrežij 5G, spodbujanje ukrepov digitalne vključenosti in preciznega kmetijstva,

·         opredelitev Pametnih vasi kot vodilnega projekta v okviru Akcijskega načrta EU, spodbujanje javno-zasebnih partnerstev na področju Pametnih vasi in oblikovanje digitalne platforme za Pametne vasi na ravni EU po vzoru „Smart Cities Marketplace”,

·         financiranje: poziv Komisiji h krepitvi koordinacije med različnimi instrumenti financiranja na ravni EU (kohezijska politika, Skupna kmetijska politika, Sklad za okrevanje in odpornost) ter nacionalnimi viri, z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe virov, namenjenih za podeželje, poziv državam članicam k učinkovitejši rabi različnih finančnih virov za podeželje in boljši koordinaciji med različnimi strukturnimi skladi EU (Evropski regionalni sklad, Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad), razmislek o davčnih spodbudah za posameznike in podjetja, ki se preselijo na podeželje, in sicer z namenom spodbujanja ustvarjanja novih delovnih mest in dela od doma, razmislek Komisiji o reviziji sistema državnih pomoči za območja z nizko ravnjo poseljenosti.

Po Bogovičevih besedah je v poročilu ustrezno opredeljena tudi osrednja vloga kmetijstva in gozdarstva, ki sta med pomembnejšimi generatorji delovnih mest na podeželju ter zagotavljata tako hrano za stotine milijonov Evropejcev kot surovino za proizvodnjo trajnostnih izdelkov in obnovljive energije. „Jasno je izpostavljen pomen družinskih kmetij v EU, ki, poleg pridelave zdrave in visoko kakovostne hrane, skrbijo za ohranjanje poseljenega podeželja in tradicionalne krajine, od česar imajo velike koristi številne ostale gospodarske dejavnosti, predvsem turizem. Poudarjena je tudi potreba po ohranjanju vseh treh stebrov trajnosti – okoljskega, ekonomskega in socialnega – in pomembna vloga mladih kmetov pri modernizaciji evropskega kmetijstva, ki morajo sicer biti deležni ustrezne podpore, da bodo nadaljevali s kmetijsko dejavnostjo,” je bil jasen Bogovič ter pozdravil tudi dejstvo, da poročilo ustrezno naslavlja tudi problematiko velikih zveri in spodbuja Komisijo k spremembi statusa zaščite za živalske vrste, ki so dosegle oz. presegle ugoden status zaščite v skladu z Direktivo o habitatih.

Po današnji potrditvi predloga omenjenega poročila na odboru AGRI, je končno glasovanje na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta predvideno v mesecu decembru 2022.