Gozdarska strategija je velika priložnost za povečanje energetske neodvisnosti EU

Strasbourg, 28. april 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes v Evropskem parlamentu podprl Resolucijo o novi gozdarski strategiji EU: za gozdove in gozdarski sektor, ki je odziv Evropskega parlamenta (EP) na predlog Evropske komisije (EK) o novi gozdarski strategiji EU in ki odpira ključna vprašanja, s katerimi se soočata gozdarski in lesno-predelovalni sektor v EU.

“Zelo pozdravljam strateško usmeritev EU k izrabi lesne biomase kot najpomembnejšega vira obnovljivega vira energije, ki predstavlja izjemen potencial tako za EU, kot za Slovenijo. Pri tem imam v mislih predvsem vzpostavitev lesnih centrov po posameznih regijah v Sloveniji, kjer so določeni premiki že bili storjeni, a vendar je rezerv za prihodnjo večjo izrabo lesne biomase še ogromno. Veseli me tudi, da resolucija poziva k sprejetju predpisov za širšo uporabo lesa v gradbeništvu ter spodbuja države članice k trajnostni rabi lesa in lesnih izdelkov v gradbenem sektorju,” je ob sprejemanju Resolucije Evropskega parlamenta o novi gozdarski strategiji EU dejal evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) in poudaril, da je les ključna surovina za izvajanje koncepta biogospodarstva, ki lahko predstavlja enega ključnih dejavnikov za rast in nova delovna mesta v EU.

 

V resoluciji evropski poslanci pozivajo Evropsko komisijo, da se mora nova gozdarska strategija EU osredotočiti na trajnostno upravljanje z gozdovi ter na njihovo večnamensko vlogo z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika. Poslanci pričakujejo večjo horizontalno usklajevanje politik EU, ki so povezane z gozdarstvom, kot so okoljska in podnebna politika, oskrba z energijo, industrijska politika ter pri meddržavnem sodelovanju tudi pri spopadanju z naravnimi nesrečami, a vztrajajo pri spoštovanju načela. To je potrebno zaradi izjemne geografske različnosti med gozdovi znotraj EU, različnih načinov urejanja tega področja s strani držav članic, razdrobljenega lastništva gozdov idr., zato prenos določenih pristojnosti s področja gozdarstva na raven EU ne bi prinesel dodane vrednosti.

 

Resolucija izrecno poziva k povečevanju učinkovite rabe lesa kot trajnostne surovine, tako na industrijskem področju kot v energetiki. Gozdna biomasa je namreč že sedaj najpomembnejši vir obnovljive energije v EU, cilj pa je, da do leta 2020 predstavlja najmanj 42 % od ciljnih 20 % obnovljivih virov energije na ravni EU, kot to predvideva Strategija 2020.