Poročilo evropskega poslanca Franca Bogoviča o njegovem delu v Evropskem parlamentu v mandatu 2014 – 2019

 

Slovenska ljudska stranka je prvič v svoji zgodovini imela poslanski mandat v Evropskem parlamentu z enim poslanskim sedežem v okviru politične skupine Evropske ljudske stranke z mandatom evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki je SLS prvenstveno zastopal na področju politike regionalnega razvoja in kmetijstva ter na mnogih drugih področjih in vsebinskih projektnih skupinah, ki so se oblikovale v teku celotnega petletnega parlamentarnega obdobja.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič je bil član, namestnik člana ali podpredsednik v naslednjih odborih, delegacijah ter neformalnih skupinah Evropskega parlamenta:

 

Član ali nadomesti član v uradnih odborih in delegacijah Evropskega parlamenta:

 • Odbor za regionalni razvoj (REGI)
 • Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI)
 • Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija
 • Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Medskupine v Evropskem parlamentu:

 • Medskupina za podeželska, gorska in oddaljena območja RUMRA – podpredsednik
 • Medskupina za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj – član
 • Evropski energetski forum – član

Neformalne skupine v Evropskem parlamentu:

 • Neformalna skupina Prijatelji Srbije – podpredsednik
 • Neformalna skupina Prijatelji Bosne in Hercegovine – član
 • Neformalna skupina prijatelji Albanije – član
 • Neformalna skupina Prijatelji Turčije – član

PET NAJVEČJIH DOSEŽKOV EVROPSKEGA POSLANCA FRANCA BOGOVIČA (SLS/EPP) V EVROPSKEM PARLAMENTU

 

PAMETNE VASI

Domačija in kmetija evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP)

5- letni mandat poslanca v Evropskem parlamentu Franca Bogoviča je zaznamovala iniciativa Pametne vasi (Smart Villages), ki jo je v Evropskem parlamentu proaktivno razvil prav evropski poslanec Bogovič in zanjo uspel dobiti široko politično podporo tako v Evropskem parlamentu kot v Evropski komisiji.

 

Nosilec iniciative Pametne vasi v Evropskem parlamentu je bil zatem skupaj z madžarskim poslancem Tiborjem Szanyijem. Pobuda, ki ima sedaj tudi trdno podporo Evropske komisije in štirih evropskih komisarjev (evropskega komisarja za kmetijstvo Phila Hogana, evropske komisarke za digitalno gospodarstvo in družbe Mariye Gabriel, evropske komisarke za regionalno politiko Corine Creţu in evropske komisarke za promet Violete Bulc) cilja na celovit pristop glede razvoja podeželja, kjer se bo s pomočjo modernih tehnologij, novih poslovnih konceptov ter socialnih inovacij, v katerih bo v ospredju človek, ljudem skozi nove priložnosti omogočalo dodatne prihodke, ki v trenutnih obstoječih panogah usihajo. Izhajamo iz tega, da ne želimo, da bi se uresničile napovedi, da bo čez 30 let več kot 80 % Evropejcev živelo v urbanih okoljih. To lahko preprečimo samo tako, da zagotovimo nove gospodarske priložnosti in preživete poklice nadomestimo z modernejšimi. To je mogoče s pomočjo sodobne tehnologije (precizno kmetijstvo), delitvene ekonomije (prevozi, souporaba strojev, …), širokopasovnih povezav, razvoja turizma, socialnih projektov, e-zdravja, zagonov projektov na področju biogospodarstva in krožne ekonomije … Ni enotnega recepta za pametno vas, vendar EU želi aktivno spodbujati vsa ruralna območja, kjer lahko ljudje stopijo skupaj, razvijajo svoje potenciale ter izkoristijo svoje primerjalne prednosti s pomočjo novih tehnologij in novih poslovnih ter socialnih konceptov.

 

Tako je evropski poslanec Franc Bogovič skupaj s poslancem Szaniyjem prepričal široko večino v parlamentu, da je Evropski parlament v proračunu EU zagotovil najprej slaba pol milijona za pilotni projekt Pametnih vasi (ang.: Smart Villages), leto kasneje pa še 3,3 milijone v letu 2018 za pripravljalni ukrep za Pametne vasi, ki se bo nadaljeval tudi letos in predvideva vzpostavitev 10 primerov pametnih vasi v vsaj 6 državah članicah). Konec marca 2019 pa je Evropski parlament na predlog evropskega poslanca Franca Bogoviča potrdil še Poročilo o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, ki bo opredelil bodoče financiranje v finančni perspektivi 2021 – 2027, in vključil tudi amandma Franca Bogoviča, ki predvideva 13,5 milijard evrov za razvoj naravno, geografsko in demografsko ogroženih podeželskih območij, od tega 2,4 milijarde evrov za razvoj Pametnih vasi. Slednje so tako prvič zapisane v uradnih dokumentih EU in imajo tudi svoj vir financiranja. 

 

Slovenija je ena izmed držav z najbolj enakomerno stopnjo razvoja podeželja in visokim odstotkom podeželskega prebivalstva. Zato je evropski poslanec Franc Bogovič že sestavil ekipo, ki se bo na številnih področjih usklajeno prijavljala na razpise, namen pa je vzpostaviti vzorčni primer v Sloveniji, ki bo zgled ostalim državam, s tem pa smo lahko pilotna država na tem področju za nadaljnji razvoj v EU.

 

NAJBOLJŠI EVROPSKI POSLANEC LETA 2018 NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Za promocijo bioekonomije in krožnega gospodarstva v povezavi s projektom Pametnih vasi je evropski poslanec Franc Bogovič (SČS/EPP) v letu 2018 prejel tudi nagrado za najboljšega evropskega poslanca 2018 – t. i. bruseljskega oskarja (angleško: »MEP Award«), in sicer za najaktivnejšega evropskega poslanca na področju raziskav in razvoja.

 

ZAVEZNIŠTVO ZA MLADE

Projekt Zavezništvo za mlade je evropski poslanec Franc Bogovič v Sloveniji oblikoval po vzoru vseevropskega podjetniškega projekta Zavezništvo za mlade (angleško: All for Youth), ki ga je v Evropskem parlamentu podprla tudi evropska komisarka za izobraževanje Marianne Thyssen. Cilj projekta je spodbuditi tesnejše sodelovanje šolskega sistema in gospodarstva na način, da mladi dobijo boljše priložnosti za razvoj svojih talentov in s tem priložnosti za odlične zaposlitvene priložnosti. Ta projekt je evropski poslanec Franc Bogovič dejansko in povsem praktično pripeljal v Slovenijo in v Posavje, ki že daje prve rezultate in kjer v okviru tega že deluje tudi več konkretnih projektov, v katera so povezane tako srednje šole, občina, obrtniki, gospodarstvo, npr. projekt Master5, s katerim se uvaja mojstrska šola v Šolski center Krško Sevnica, in za katerega so se pridobila tudi že evropska sredstva; Občina Krško pa je npr. izvedla poletni razpis za počitniško prakso mladih v lokalnih podjetjih itd.

 

V okviru Zavezništva za mlade je Bogovič organiziral obisk v Republiki Avstriji, ki ima enega najbolj zglednih šolskih sistemov v EU poleg Nemčije, pa tudi Švice, in kjer so se deležniki iz šolstva, gospodarstva, politike in medijev spoznali z vzorčnim primerom uspešne šolske politike ter dualnega sistema izobraževanja. Spomladi 2019 je Bogovič obiskal tudi Talent Center v Gradzu v Republiki Avstriji, v okviru katerega v sosednji državi prepoznavajo odkrite in predvsem skrite talente pri najmlajših, osnovnošolcih, pa tudi dijakih.

 

REGIONALNI RAZVOJ IN KOHEZIJSKA POLITIKA – KNJIGA »SREDSTVA EVROPSKE UNIJE OD TEORIJE DO PRAKSE« IN 13,4 MILJARDE EVROV ZA RAZVOJ PODEŽELJA, OD TEGA 2,4 MILIJARDE EVROV ZA PAMETNE VASI

Na področju regionalnega razvoja in kohezijske politike je bil evropski poslanec Franc Bogovič ves mandat aktivni član odbora za Regionalni razvoj. Bogovič je že od začetka mandata opozarjal, da Vlada Republike Slovenije ne razume novega koncepta kohezijske politike, ki se po novem ne nanaša več na izključno financiranje osnovne infrastrukture, temveč gre za širši pristop k financiranju področij, ki zagotavljajo komparativne prednosti posamezne države (pametna specializacija). To se potrjuje tudi danes v letu 2019, saj je Slovenija počrpala manj kot 20 % kohezijskih sredstev v prvih 5-ih letih 7 letnega obdobja finančne perspektive 2014 – 2020.

 

Pripravil je številne okrogle mize na to temo, tudi s tujimi gosti, hkrati pa sta na vabilo Bogoviča v Slovenijo prišli tudi dve uradni delegaciji Evropskega parlamenta: delegacija Odbora za kmetijstvo kot tudi leto pozneje delegacija Odbora za regionalni razvoj.

 

Na temo kohezijske politike je evropski poslanec Franc Bogovič v letu 2018 izdal tudi knjigo »Sredstva Evropske unije od teorije do prakse«, katere avtorja sta skupaj z mag. Moniko Kirbiš Rojs in ki predstavlja prvo tovrstno strokovno knjigo v slovenskem jeziku, kjer je na enem mestu predstavljena ta za življenje ljudi v EU tako pomembna razvojna politika – od temeljnega principa solidarnosti v EU, prek katerega razvitejše države in regije pomagajo razvijati države in regije z razvojnim zaostankom, hkrati pa je tudi praktični vodnik skozi celoten proces priprave, prijave in izvedbe EU projekta na konkretnem primeru.

 

KMETIJSKA POLITIKA – SPODBUJANJE K POVEZOVANJU IN SODELOVANJU TER POSTAVLJANJE INTERESNIH TEMELJEV SLOVENIJE V PRIHODNJI SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI EU

Evropski poslanec Franc Bogovič je bil zelo dejaven in proaktiven v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), v katerem je aktivno sodeloval pri parlamentarnem delu ob obravnavi najrazličnejših tematik in izzivov, ki so zaznamovali kmetijstvo v obdobju 2014 – 2019,  kot tudi pri prenosu dobrih praks iz EU v Slovenijo in obratno. Spodbujal je povezovanje in sodelovanje v kmetijskem sektorju, izmenjavo znanj – npr. na njegovo pobudo je organiziral študijski obisk v Belgiji za različne kmetijske deležnike, tudi predstavnike Vlade RS z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, za sektor zelenjadarstva in sadjarstva s ciljem, da bi spodbudil v Sloveniji ustanovitev Organizacije proizvajalcev (OP) za ta sektor, s čimer bi lahko pridobili nekaj milijonov evrov za ta sektor, vendar dosedanja slovenska kmetijska politika Vlade RS za to ni bila zainteresirana.

 

Bogovič je bil zelo proaktiven tudi na promociji slovenskega čebelarstva v Evropskem parlamentu, kjer je v okviru Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) med drugim organiziral tudi njihovo uradno predstavitev pobude za razglasitev Svetovnega dneva čebel in iniciativno za Evropski medeni zajtrk. K podpori prizadevanjem Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev Svetovnega dneva čebel so stopili skupaj vsi slovenski evropski poslanci, torej vseh osem, kot tudi pri obisku več kot 100 slovenskih čebelarjev v Bruslju in udeležbi na dogodku Ohranimo čebele (ang.: “Save the Bees“), pri čemer so timsko v imenu Slovenije in ne glede na politične skupine v Evropskem parlamentu po najboljših močeh pomagali pri promociji in uveljavljanju obeh iniciativ: Evropski medeni zajtrk in Svetovni dan čebel. Vzporedno so bile tudi uspešne skupne aktivnosti pri prizadevanjih za uveljavitev 20. maja kot Svetovnega dneva čebel. Vsi slovenski evropski poslanci so se zedinili tudi pri nominiranju Čebelarske zveze Slovenije za nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope, ki jo je v imenu slovenskih čebelarjev tudi prejela na slavnostni prireditvi v Bruslju.

 

Konec marca 2019 so člani odbora AGRI, katerega član je tudi evropski poslanec Franc Bogovič, po večmesečnih intenzivnih pogajanjih med političnimi skupinami v Evropskem parlamentu sprejeli stališče do predloga Uredbe o strateških načrtih SKP, ki vzpostavlja okvir ukrepov prihodnje Skupne kmetijske politike EU (SKP) v obdobju 2021 – 2027, tako politiko neposrednih plačil kot politiko razvoja podeželja.

 

Bogovič izpostavlja, da je uspel vlogo pametnih vasi v novi reformi SKP še dodatno utrditi. Inovacije in digitalizacija so med pomembnejšimi elementi reforme SKP, ki daje številne možnosti financiranja v zvezi z digitalizacijo podeželskih območij in razvoja pametnih vasi. Poleg že zagotovljenih sredstev za ta namen v Evropskem skladu za regionalni razvoj, kar je bilo potrjeno na predlog Bogoviča, in ki bodo usmerjena v razvoj širokopasovnih omrežij, bodo lahko države članice EU iz naslova SKP financirale še preostale osnovne storitve. Konkretne možnosti financiranja, namenjene pametnim vasem, bodo torej odvisne od tega, kaj bo posamezna država zapisala v strateški načrt SKP, ki bo predstavljal neke vrste “poslovni načrt” na področju kmetijstva in razvoja podeželja v obdobju 2021 – 2027. Ta načrt bo nato šel v potrditev Evropski komisiji.¸

 

V EU se v letu 2019 intenzivno oblikuje nov večletni finančni okvir oz. sedemletni proračun EU za obdobje med letom 2021 in letom 2027, ki ga laično imenujemo finančna perspektiva EU. Pomemben del te nove finančne perspektive je tudi Skupna kmetijska politika (SKP). Predlagana nova arhitektura SKP kot osnovo za izvedbo ukrepov SKP uveljavlja Strateški načrt SKP, ki ga bo morala pripraviti vsaka država članica, ga poslati Evropski komisiji v potrditev, nato pa bo lahko začela izvajati ukrepe SKP. Slovenija torej potrebuje dokument, v katerem bomo zapisali vizijo slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja za naslednje desetletje. Javna razprava med različnimi kmetijskimi deležniki, kot tudi izven, je nujna, saj obstajajo zelo različni pogledi, v katero smer naj bi razvijali slovensko kmetijstvo. Nekateri pogledi so si celo diametralno nasprotni, zato je nujno javno soočenje mnenj in pravočasna vključitev vseh deležnikov v razpravo. S tem namenom evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) organizira niz sedmih okroglih miz, na katerih bi deležniki skozi razpravo oblikovali izhodišča za slovenski Strateški načrt SKP. Z zaključki okroglih miz želi proaktivno spodbuditi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS pri pripravi resolucije o razvoju kmetijstva, prehrane in podeželja, ki ga pripravlja ministrstvo, in bo osnova za sprejem Strateškega načrta SKP. Na MKGP namreč že od lanskega leta delujejo štiri delovne skupine, ki vključujejo tako zunanje kot notranje deležnike in sistematično zbirajo mnenja, sugestije glede oblikovanja prihodnje SKP. Predstavniki ministrstva te predloge na okroglih mizah soočajo z ostalimi deležniki. Evropski poslanec Franc Bogovič v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami zelo podpira pristop sodelovanja, saj je treba vizijo razvoja slovenskega kmetijstva sprejeti v širokem dialogu – in to zdaj, da ne bo jutri prepozno; da Slovenija ne bo spet nepripravljena, ko bo treba črpati sredstva EU. Nenazadnje tudi metodologija sprejema strateškega načrta predvideva vključitev vseh deležnikov.

 

ŠTEVILNE DRUGE DEJAVNOSTI V EVROPSKEM PARLAMENTU IN SLOVENIJI

OKROGLE MIZE, KONFERENCE, JAVNI POSVETI

Evropski poslanec Franc Bogovič se je ves 5- letni mandat v Evropskem parlamentu trudil biti intenzivno prisoten na terenu v Sloveniji. Vsako leto je širom Slovenije organiziral niz številnih okroglih miz in konferenc na najbolj aktualne teme posameznega leta in s področja njegovega delovanja v Evropskem parlamentu, npr.: sklop omizij na temo krožnega gospodarstva (5 omizij), Pametnih vasi v Bruslju in Sloveniji (več kot 25 omizij), pri čemer je bila najodmevnejša konferenca spomladi 2018 na Bledu, ki so jo podprli s prisotnostjo ali prek videa kar trije evropski komisarji; na to temo je na konferencah kot pobudnik iniciative Pametnih vasi v EU sodeloval tudi na Hrvaškem in Madžarskem.

Mednarodna konferenca EU akcija za pametne vasi je potekala aprila 2018 na Bledu

 

ORGANIZIRANJE OBISKOV EVROPSKEGA PARLAMENTA V BRUSLJU IN STRASBOURGU ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN ČLANE SLS

Evropski poslanec Franc Bogovič je organiziral mnogo obiskov slovenskih državljanov in članov SLS v evropskih prestolnicah Bruselj in Strasbourg, s čimer je omogočil obisk Evropskega parlamenta in EU institucij več kot 1500 državljanom ter članom SLS.

DELO Z MLADIMI

V okviru svojega poslanskega dela v Sloveniji se je Bogovič redno srečeval z mladimi, bodisi v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, se odzival na povabila šol na pogovore z evropskim poslancem, kot je tudi sam pripravljam mnoga srečanja z mladimi, dijaki in študenti v okvir svojih siceršnjih projektov: Zavezništvo za mlade, omizja na temo SKP (na biotehniških-kmetijskih šolah in fakultetah) itd.

Podprl pa je izdajo tudi knjige Miha spozna Evropsko unijo, avtorski projekt dveh ptujskih dijakinj, katero so skupaj predstavili na Slovenskem knjižnem sejmu ter po nekaterih šolah, knjižico pa je podaril vsem knjižnicam v Slovenijam, tudi šolskim, saj je prepričan, da je takšna knjiga, kjer je skozi otroške oči predstavljena Evropska unija, tudi odličen pripomeč pri izobraževanju mladih o pomenu Evropske unije.

POLITIČNE AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKE LJUDSKE STRANKE (EPP)

Februarja 2019 je Bogovič organiziral tudi obisk vodstva Slovenske ljudske stranke v delegaciji 12 oseb v Bruselj, ter srečanje z vodstvom Evropske ljudske stranke, ki jo vodi Joseph Daul, Manfredom Webrom, vodjo Politične skupine EPP v Evropskem parlamentu in vodilnim EPP kandidatom za evropske volitve 2019 ter kandidatom EPP za predsednika prihodnje sestave Evropske komisije po evropskih volitvah 2019, srečanje z slovensko evropsko komisarko za promet Violeto Bulc, z znanstveno raziskovalnim Inštitutom EPP –  Martens Center itd.

Bogovič se je redno v okviru mednarodne aktivnosti stranke udeleževal tudi Političnih skupščin EPP in Kongresov EPP.

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI V OKVIRU POLITIČNE SKUPINE EPP V EVROPSKEM PARLAMENTU (EPP GROUP)

Evropski poslanec Franc Bogovič z vodilnim kandidatom EPP za prihodnjega predsednika Evropske komisije Manfredom Webrom in evropskim komisarjem za kmetijstvo Philom Hoganom na študijskih dnevih Politične skupine v Evropskem parlamentu (EPP Group)

 

Na področju razumevanja področnih politik, ki jih izvajajo druge države tako znotraj EU kot zunaj nje, se  je evropskih poslanec Franc Bogovič redno udeleževal zelo koristnih študijskih dni Politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (EPP Group),  kjer so se srečevali z vplivnimi ljudmi v posameznih državah in iskali odgovore na trenutne izzive in za izhodišča za pripravo programskih dokumentov EPP za prihodnost EU.

 

Možnost tovrstnih študijskih obiskov Evropskega parlamenta je evropski poslanec Franc Bogovič izkoristil tudi v okviru odborov AGRI in REGI, ki jih je Evropski parlament organiziral z namenom spoznavanja evropskih in svetovnih trendov. Tako je Bogovič 2 x z Evropskim parlamentom obiskal Kitajsko, ZDA – Silicijevo dolino, Izrael – na temo okolja za spodbujanje »startup« podjetij itd.

 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU ŠIRITVE EVROPSKE UNIJE NA ZAHODNI BALKAN

Srečanje delegacije Evropskega parlamenta s predsednikom Vlade Republike Srbije Aleksandrom Vučićem

Evropski poslanec Franc Bogovič je bil zelo aktiven na področju vprašanja širitve Evropske unije na področje Zahodnega Balkana, kjer je delil številne dobre prakse in izkušnje Slovenije. Tako je ves čas aktivno spodbujal sodelovanje Slovenije z državami Zahodnega Balkana prek organizacije več obiskov in konferenc s slovenskimi strokovnjaki s področja regionalnega razvoja, gospodarstva ter kmetijstva v Srbiji (največ v Vojvodini in Zahodni Srbiji) ter BiH (Trebinje), Albanija (Tirana) itd., prav tako pa je organiziral študijske obiske delegacij teh držav (največ iz Srbije in BiH) v Sloveniji in povezoval različne deležnike med državami.

 

ZAKLJUČEK MANDATA EVROPSKEGA POSLANCA SLS V EVROPSKEM PARLAMENTU 2014 – 2015 JE KORAK NAPREJ V PRIHODNOST ZA SLOVENIJO IN EVROPO

Prav pričujoče poročilo dela evropskega poslanca SLS Franca Bogoviča v Evropskem parlamentu v obdobju 2014 – 2019 je dokaz, da Slovenska ljudska stranka ni le stranka na ravni lokalne ravni oz. lokalne samouprave v Sloveniji, temveč ima moč in sposobnost, da prav te interese ljudi – iz najrazličnejših lokalnih oz. regionalnih okolij suvereno, dosledno, argumentirano in predano, z delom in pomembnimi dosežki, zastopa tudi v hramu evropske demokracije – v Evropskem parlamentu.

 

To je tudi argument, da gre Slovenska ljudska stranka lahko optimistično v kampanjo na evropske volitve 2019 za novi mandat v Evropskem parlamentu, s skupno listo SDS + SLS, in da še naprej uspešno zastopamo SLS in Slovenijo.

 

Poročilo si lahko naložite tudi na naslednji povezavi (PDF): Poročilo mandata evropskega poslanca Bogoviča 2014-2019