Pravica do hrane je univerzalna pravica

Mali kmetje in družinske kmetije imajo pri odpravljanju trajne lakote ter zagotavljanju svetovne prehranske varnosti izjemno vlogo

 

Strasbourg, 30. april 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je podprl Resolucijo Evropskega parlamenta o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet? energija za življenje, ki poziva k razpravi o enakomernejši distribuciji hrane v svetu, zagotavljanju ravnotežja med razpoložljivostjo virov in njihovo porabo.

 

Resolucija opozarja na dejstvo, da je na svetu prek 870 milijonov ljudi, ki so podhranjeni in lačni, medtem ko se na drugi strani kar 1,4 milijarde svetovnega prebivalstva sooča s čezmerno telesno težo, od teh je 500 milijonov debelih, kar povzroča socialno in ekonomsko škodo ter močno vpliva na zdravje teh ljudi. Resolucija postavlja kmetijstvo med temelje gospodarstva EU, saj izvoz kmetijskih izdelkov predstavlja 2/3 skupne zunanje trgovine EU. EU je tudi prva uvoznica kmetijskih izdelkov na svetu, prehrambna industrija pa ustvari skoraj 1000 milijard prihodkov letno in zaposluje prek 4 milijone ljudi.

 

?Zaradi predvidene rasti svetovnega prebivalstva (iz 7 milijard na 9,1 milijarde do leta 2050), se bodo potrebe po proizvodnji hrani povečale kar za 70 %, zato mora biti svet pripravljen na to,? je kot eno izmed ključnih opozoril resolucije izpostavil Bogovič ter dejal, da je pravica do hrane univerzalna pravica ljudi. In to univerzalno pravico ta resolucija tudi postavlja v ospredje, saj je izjemnega pomena za doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Ob tem je zastrašujoč podatek, ki ga navaja resolucija, da se v svetu zavrže kar 30 % hrane, od tega samo v EU 89 milijonov ton oz. 179 kg na prebivalca.

 

Glede trgovinskih sporazumov resolucija izraža zaskrbljenost, da lahko le-ti škodljivo vplivajo na prehransko varnost lokalnega prebivalstva, kjer se proizvaja hrana. Nevarnost povečanega izvoza hrane namreč lahko pomeni grožnjo krize za lokalno prebivalstvo, ki bo posledično samo odvisno od uvoza hrane. ?To je še posebej nevarno v primerih neravnovesij na trgu, prehrambena varnost in samooskrba lokalnega prebivalstva s hrano pa je izjemnega pomena,? poudarja Bogovič.

 

Bogovič pozdravlja, da resolucija priznava izjemno vlogo malim kmetom in družinskim kmetijam pri odpravljanju trajne lakote ter zagotavljanju svetovne prehranske varnosti. Ta bo namreč mogoča le s trajnostno obdelavo zemlje s strani malih kmetov in / oz. družinskih kmetij (zato resolucija tudi poziva k lažjemu dostopu do finančnih virov za te kmetije), z ohranitvijo poštenih trgovinskih praks, izmenjavo znanja, trajnostnimi praksami ter inovacijami na področju kmetijstva. V resoluciji je ob tem izpostavljen tudi pomen kmetijstva in gozdarstva pri ohranjanju kakovosti pokrajine, biotske raznovrstnosti in blažitvi naravnih nesreč (požari, poplave, suša) ter pomen ribištva pri zagotavljanju svetovne prehrambne varnosti , ki pa tudi močno vpliva na zdrave prehrambne navade ljudi,

 

?Zelo pomemben je tudi resolucijski poziv k večji preglednosti v prehrambni verigi in odpravi nepoštenih trgovinskih praks. Kmetom je namreč treba zagotoviti pravičen donos, poštene cene in pošten dobiček, to mora biti zagotovljeno vzdolž celotne verige,? še enega izmed pozivov resolucije izpostavlja Bogovič.

 

Sicer pa Resolucija o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet? energija za življenje med drugim še:

  • poziva k boju proti živilskim odpadkom, podhranjenosti, debelosti. Dostop do hrane mora biti nujen pogoj za zmanjšanje revščine in neenakosti ter za doseganje razvojnih ciljev.
  • spodbuja k podpori in razvoju majhnih kmetij, družinskih kmetij in ekološkega kmetovanja, saj to zagotavlja trajnost v svetovni proizvodnji hrane.
  • poziva k učinkovitejši in trajnostni rabi hranil, vode in energije v kmetijstvu.
  • poziva k podpori izobraževanja državljanov, promociji zdrave in lokalno pridelane hrane, širitvi primerov dobrih praks, šolskim kampanjam –  ozaveščanju otrok o pomenu zdrave hrane in uravnotežene prehrane ter k podpori mladih kmetov.
  • posebno pozornost namenja pomoči pri razvoju kmetijstva v državah v razvoju ter izboljšanju položaja žensk v teh državah, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, še posebej v afriških, karibskih in pacifiških državah.

 

Celotno besedilo resolucije je dostopno na spletnem naslovu:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2015-0360+0+DOC+PDF+V0//SL