Reforma Skupne kmetijske politike EU povečuje ekološko trajnost kmetijstva in hkrati ohranja ekonomsko vzdržnost evropskega modela kmetijstva

Koprivnica/Strasbourg, 23. november 2021 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) in podpredsednik Slovenske ljudske stranke pozdravlja današnji sprejem reforme Skupne kmetijske politike EU (SKP) 2021-2027, v Evropskem parlamentu s prepričljivo večino. »Danes sprejeta reforma SKP zasleduje cilje Zelenega dogovora EU in krepi razvoj trajnostnega kmetijstva ter podeželja v Evropi. Evropskim kmetom bo omogočila, da bodo še naprej zagotavljali zdravo, kakovostno in cenovno dostopno hrano za Evropejce ter po drugi strani pospešila preobrazbo evropskega kmetijstva v bolj trajnostno, digitalno in okolju prijazno, pravi Bogovič, ki je kot član odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) oblikovanje reforme SKP aktivno spremljal in sooblikoval od predstavitve predloga le-te s strani prejšnjega sestava Evropske komisije pred dobrimi tremi leti.

Ključni cilji SKP:

 • Spodbujanje pametnega, konkurenčnega, odpornega in raznolikega kmetijskega sektorja, ki zagotavlja dolgoročno prehransko varnost:
  • Podpora dohodkom na kmetiji.
  • Krepitev tržne usmerjenosti kmetij.
  • Izboljšanje položaja kmetov v prehranski verigi.
 • Podpora in krepitev varstva okolja, vključno z biotsko raznovrstnostjo, podnebnih ukrepov ter prispevanje k doseganju okoljskih in podnebnih sprememb, vključno z zavezami iz Pariškega sporazuma:
  • Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, sekvestracija ogljika, spodbujanje trajnostne energije.
  • Spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od kemikalij.
  • Krepitev biotske raznovrstnosti in krepitev ekosistemskih storitev.
 • Krepitev socialno-ekonomskega tkiva podeželja:
  • Privabljanje in zadrževanje mladih in novih kmetov.
  • Razvoj podjetništva na podeželju, izboljšanje položaja žensk v kmetovanju,      socialni vključenosti in lokalnem razvoju, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom.    
  • Odziv kmetijstva na spremenjene prehranske navade, zmanjšanje odpadkov hrane, izboljšanje dobrobiti živali in zatiranje protimikrobne odpornosti.

»V politični skupini Evropske ljudske stranke smo si močno prizadevali tudi za spremembo sistema nadzora nad rabo sredstev SKP. Z novo reformo se tako daje prednost nadzoru na osnovi tveganj, uvaja se tudi možnost poprave nebistvenih napak kmetov s strani nacionalnih administracij. Poleg tega se krepijo pravila o preglednosti in orodja za preprečevanje navzkrižja interesov, boj proti goljufijam in izkoreninjenje korupcije,” izpostavlja Bogovič in dodaja, da bo po novem bistveno bolje urejeno tudi krizno upravljanje in obvladovanje tveganj v kmetijstvu, krepi pa se tudi položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano. “Reforma opredeljuje številna nova orodja za krepitev položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano in bistveno spreminja tista tržna orodja in orodja za krizno upravljanje, ki so se do sedaj izkazala za premalo učinkovita. Vzpostavlja se tudi delujoča rezerva za krizne razmere v višini 450 milijonov EUR na leto, ki bo omogočila hitro odzivanje v primeru tržnih neravnovesij in ostalih kriznih razmer,” pojasnjuje Bogovič. 

“Reforma SKP, ki bo zaživela s 1. januarjem l. 2023, torej povečuje ekološko trajnost in hkrati ohranja ekonomsko vzdržnost evropskega modela kmetijstva, ki temelji na družinskih kmetijah kot jedru našega podeželja in vira visoko kakovostne hrane,” zaključuje Bogovič.