Sprejeto Bogovičevo mnenje odbora REGI o uredbi o kritičnih surovinah 

Bruselj, 19. julij 2023 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je kot poročevalec danes na Odboru REGI dobil absolutno podporo za pripravljeno Mnenje k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirja za zagotavljanje zanesljive in trajnostne dobave kritičnih surovin (Uredba o kritičnih surovinah). 

Poročilo evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki je bil za pripravo mnenja imenovan šele v mesecu aprilu letos, po tem ko je Evropska komisija v mesecu marcu podala predlog uredbe o kritičnih surovinah, je bilo pripravljeno v rekordnem času ter danes soglasno sprejeto. V postopku priprave mnenja so vse politične skupine skupno vložile 277 amandmajev, od tega jih je Bogovič sam vložil kar 99. Na podlagi tako vloženih amandmajev je bilo v preteklih tednih in mesecih pripravljenih 36 kompromisnih amandmajev, ki so bili danes vsi izglasovani. 

Po uspešnem glasovanju je Bogovič poudaril: »Predlog uredbe o kritičnih surovinah in njene ključne cilje, to so: okrepitev različnih faz evropske vrednostne verige kritičnih surovin;  diverzifikacija uvoza kritičnih surovin v EU z namenom zmanjšanja strateške odvisnosti; izboljšanje zmogljivosti EU za spremljanje in blaženje sedanjih in prihodnjih tveganj motenj v oskrbi s kritičnimi surovinami ter zagotavljanje prostega pretoka kritičnih surovin na enotnem trgu ob zagotavljanju visoke ravni varstva okolja z izboljšanjem njihove krožnosti in trajnosti, sem vseskozi odkrito pozdravljal. Absolutno namreč menim, da je treba v luči zmanjševanja strateške odvisnosti EU zagotoviti zanesljivo, trajnostno in cenovno dostopno oskrbo s kritičnimi surovinami, kar bo bistvenega pomena za gospodarstvo Unije, digitalni in zeleni prehod, varnost in obrambo ter delovanje notranjega trga.«

Bogovič je nadaljeval: »V mojem mnenju, ki je bilo danes sprejeto na odboru REGI, smo se osredotočili predvsem na regionalni vidik dobave kritičnih surovin. Izpostavili smo velik pomen in vlogo lokalnih ter regionalnih skupnosti in zlasti regionalnih ter lokalnih oblasti v vseh fazah strateških projektov, povezanih s kritičnimi surovinami, saj je konsenz in sprejemanje tovrstnih projektov na lokalni ravni ključnega pomena za uspeh in realizacijo slednjih. V poročilu smo jasno izrazili tudi nujnost širitve in zagotovitve dodatnih spremljajočih gospodarskih aktivnosti ter ustrezne infrastrukture na teh območjih, vlaganja v raziskave, osebje, celotno vrednostno verigo in izobraževanje, vse za zagotavljanje kakovostnih delovnih mest ter spodbujanje vključujočega in poštenega trga dela v celotni verigi dobave kritičnih surovin. Še posebej smo poudarili tudi, da je treba posebno pozornost nameniti zlasti državam kandidatkam in sosednjim državam, bogatim s kritičnimi in strateškimi surovinami, da se s skrajšanjem transportnih linij zagotovi boljše prihodnje sodelovanje, regionalni in lokalni razvoj ter manjši okoljski odtis, EU pa zagotovi strateško pozicijo v neposredni soseščini. Izrazili smo, da bi morala EU po potrebi podpreti države kandidatke, sosednje ali tretje države tudi pri krepitvi njihovega pravnega okvira, zmogljivosti dobrega upravljanja in preglednosti v sektorju surovin, vse s ciljem, da partnerstvo na področju surovin postane zgodba o uspehu tudi za lokalno prebivalstvo.« 

Bogovič je poudaril še: »V mnenju smo poudarili tudi potrebo po hitrih postopkih izdaje dovoljenj in zagona projektov v vseh fazah dobavne verige kritičnih in strateških surovin, vse ob upoštevanju ustreznega regionalnega in lokalnega vidika, saj vemo, da je s kakršnimikoli aktivnostmi praktično nemogoče začeti ali nadaljevati, če ni soglasja na lokalni ravni pri sami umestitvi. Ob vsem navedenem se v danes izglasovanem mnenju seveda zavzemamo tudi za spoštovanje strogih okoljski standardov na eni strani in hkrati za socialne pravice zaposlenih na drugi. Poseben poudarek namenjamo tudi recikliranju, sortiranju, zbiranju, ponovni uporabi materialov ter trajnostnemu in krožnemu gospodarstvu na področju kritičnih in strateških surovin.« 

Bogovič je zaključil, da sta bila prav na podlagi njegovih amandmajev v mnenje na oba seznama, tako na seznam kritičnih kot tudi na seznam strateških surovin vključena aluminij in krom, ki sta po Bogovičem mnenju enako strateškega pomena.