V takšni Evropi in takšni Sloveniji želimo živeti!

SLS MANIFEST ZA VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

MAJ 2019

 

Evropa, Slovenija, ki spoštujeta naše vrednote, naše družine

Evropejci in Slovenci moramo ohraniti naše vrednote in naš način življenja, ki temelji na krščanskih koreninah in v bogatem kulturnem izročilu. Naša velika različnost nas krasi in nas dela močnejše, ohraniti moramo ravnovesje med odgovornostjo in solidarnostjo, varnostjo in svobodo, med tolerantnostjo in tradicionalnostjo. Naše družine so naše korenine, ki se morajo okrepiti v času velikih demografskih sprememb. Mladim moramo zagotoviti dostopen in kvaliteten šolski sistem, varne službe v Sloveniji, s kvalitetno stanovanjsko politiko zagotoviti dovolj stanovanj za mlade, tako da se bodo mladi odločali za snovanje družin in za rojstvo otrok. Kar 40 % Evropejcev je starejših od 50 let. Zagotoviti moramo kvaliteten socialni in zdravstveni sistem, ki bo omogočal mirno starost, podpiramo tudi uvedbo univerzalne pokojnine za državljane Evropske unije, prav tako pa moramo starajočo populacijo sprejeti kot izziv in priložnost ter vzpostaviti pogoje za aktivno staranje in tako imenovano srebrno ekonomijo.

 

Evropa, Slovenija, ki sta povezani in solidarni

Evropa se mora notranje okrepiti, preseči mora nacionalne egoizme, povečati je potrebno stopnjo medsebojnega spoštovanja, bolje se moramo poznati in upoštevali precej velike medsebojne razlike, ki so nastale zaradi različnih zgodovinskih okoliščin, pa tudi različne ekonomske moči posameznih regij, držav. Evropa mora zavarovati naš model demokracije, katere osnova je spoštovanje človekovih pravic, pravna država, ohraniti moramo solidarnost med državami in do ljudi. V Evropi in v Sloveniji moramo premostiti vedno večje razvojne razlike med regijami, državami, med mesti in podeželjem. Preprečiti moramo pretirano urbanizacijo Evrope, velik beg možganov, selitev kvalificiranih ljudi v najrazvitejši del Evrope in sveta. Ohraniti moramo močno kohezijsko politiko, s katero zmanjšujemo razlike med regijami. Dobra povezanost, zgrajena cestna, železniška in okoljska infrastruktura in sodobne širokopasovne povezave so osnova za ustvarjanje delovnih mest in dviga kvalitete življenja, s čimer lahko zaustavimo notranje migracije v EU.

 

Evropa, Slovenija, ki ščitita svoje državljane

Povezana Evropa lahko zavaruje svoje prebivalce pred nevarnostmi, grožnjami današnjega časa. Samo povezani lahko ukrepamo proti ilegalni migraciji, terorizmu, organiziranemu kriminalu, novim vojaškim grožnjam. Učinkovito varovanje zunanjih meja EU je predpogoj za varnost naših občanov in za zaupanje v Evropo. Je tudi predpogoj za to, da zagotovimo Evropo brez meja znotraj schengenskega prostora. V EU nihče ne more vstopati na nezakonit način, hkrati pa moramo v krščanskem in humanitarnem duhu pomagati tistim, ki so ogroženi in bežijo iz svojih domov pred nasiljem. Podpiramo ustanovitev 10.000 članske evropske mejne in obalne straže, okrepiti moramo boj proti tihotapcem z migranti, istočasno pa bomo, z novim Marshallovim planom za Afriko, omogočili boljše življenje za vse številčnejše prebivalce črne celine. Terorizem ne pozna meja, zato moramo vzpostaviti skupno varnostno – podatkovno bazo, če želimo biti učinkoviti v boju proti terorizmu in najrazličnejšim oblikam radikalizma. Podpiramo tesnejše povezovanje na obrambnem področju, saj se pojavljajo povsem nove oblike groženj bodisi s strani ruske hibridne vojne, negotovosti v naši soseščini in tudi v negotovi čezatlantski povezavi.

 

Evropa, Slovenija, ki se borita proti klimatskim spremembam

V kolikor želimo ohraniti planet za naše otroke in vnuke, moramo bistveno zmanjšati naše vplive na okolje. Ostati moramo največji zagovorniki Pariškega sporazuma, naše aktivnosti morajo slediti znanstvenim zaključkom. Uskladiti moramo varovanje okolja in biodiverzitete z dinamičnim gospodarstvom. Postati moramo vodilni v inovacijah v zelene tehnologije, ustvariti nova zelena delovna mesta, velik izziv predstavlja nizko ogljična mobilnost. Energetska unija, v kateri ne bo ovir za čezmejno trgovanje z električno energijo in plinom, bo prinesla nižje stroške za državljane, lažje trgovanje z obnovljivimi viri energije in manjšo energetsko odvisnost Evrope in Slovenije. V Sloveniji moramo čim prej sprejeti nacionalni energetski načrt, ki bo zagotovil stabilno, cenovno konkurenčno in okolju prijazno energetiko in zmanjšal našo energetsko odvisnost.

 

Evropa, Slovenija, ki ščitita naš socialno-tržni model gospodarstva

Ohraniti moramo naš gospodarski model, v katerem ima vsakdo socialno varnost, kvalitetno in dostopno zdravstvo in šolstvo, v katerem bodo imele enake možnosti za delo in plačilo ženske in moški, model v katerem bodo v ravnovesju zahteve trga in socialni položaj ljudi.  Evropejci in Slovenci se staramo in imamo premalo mladih, zato moramo poskrbeti, da bomo razvili talente slehernega posameznika in mu pomagali poiskati pomembno mesto v družbi. Vzpodbujati moramo ekonomsko svobodi in razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so srce našega gospodarstva. Mladim moramo omogočiti izobraževalni sistem, ki bo prilagojen našemu gospodarstvu in izzivom digitalizacije in internacionalizacije. Okrepili bomo program Erasmus, ki je že doslej omogočil izmenjavo milijonom mladim Evropejcem. Digitalna unija je velik izziv, s katerim bomo odgovorili na razvojni zaostanek Evrope na tem področju, hkrati pa tudi zagotovili zaščito osebnih podatkov, avtorskih pravic in pravično obdavčili internetne gigante. Podprli bomo že uveljavljen koncept pametnih mest, posebne pozornosti pa bo deležen koncept pametnih vasi, s katerim bomo ohranili podeželje poseljeno. Sloveniji ima velike možnosti, da postane na tem področju vodilna evropska država. Slovensko podeželje bo pokrito s kvalitetnimi širokopasovnimi povezavami, vzpostavljena bodo sodobna delovna mesta v kmetijstvu, drobnem gospodarstvu, turizmu, v novih energetskih konceptih. Na podeželju moramo ohraniti kvalitetno izobraževanje, kulturno in športno infrastrukturo ter zdravstveno in socialno službo in zagotoviti moramo prometno dostopnost. Starajoča družba kliče po večji medsebojni solidarnosti, povezanosti, ponuja pa tudi številna nova delovna mesta.

 

V Evropi, Sloveniji, z razvitimi družinskimi kmetijami in zdravo hrano

Evropejci in Slovenci pridelujemo najboljšo hrano na svetu. Osnova našega kmetijstva morajo biti družinske kmetije, ki kmetujejo po principih trajnostnega kmetijstva in opravijo še veliko eko – socialnih storitev. Evropska skupna kmetijska politika(SKP) jih mora zavarovati pred svetovno konkurenco, ki ne spoštuje visokih okoljskih standardov in kmetuje na veliko večjih površinah. Prav posebne pozornosti morajo biti deležne male in srednje velike kmetije, ki so pod velikim pritiskom zaradi svoje majhnosti. Ekološko kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti z več dodane vrednosti na kmetiji, kratke prodajne verige so pravilen odgovor na pritiske trga, zato bodo še posebej podprte. Na osnovi nove direktive EU moramo zagotoviti pravičnejšo delitev prihodka v prehranski verigi. V naslednjih letih bomo izdatneje podprli mlade kmete in zagotovili generacijsko obnovo na naših kmetijah. Poskrbeti moramo za socialni položaj žensk na kmetijah in tistih, ki predajo kmetije in še niso upravičeni do pokojnine, oziroma je le-ta mizerna. Na kmetije moramo prenesti več aplikativnega znanja, uvesti novosti, ki jih ponuja digitalizacija, avtomatizacija in narediti kmetijstvo prijaznejše za tiste, ki delajo na kmetijah, s preciznim kmetijstvom pa zmanjšati vplive na okolje, zagotoviti sledljivost in povečati zaupanje potrošnika v slovensko hrano. Tako v Evropi, še posebej pa v Sloveniji se moramo potruditi, da poenostavimo administrativne postopke povezane s kmetovanjem. Preprečiti moramo, da v Evropo prihaja hrana dvomljive kvalitete, znotraj EU pa je potrebno narediti vse, da preprečimo, da se na policah pojavljajo izdelki z dvojno kvaliteto hrane. V EU ne sme biti drugorazrednih državljanov.