V takšni Evropi in takšni Sloveniji želimo živeti! – SLS MANIFEST ZA VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

V takšni Evropi in takšni Sloveniji želimo živeti!

 

SLS MANIFEST ZA VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

Maj 2019

Kongres SLS

 

V kakšni Evropi, Sloveniji želimo živeti

Evropa, Slovenija, ki spoštujeta naše vrednote, naše družine

Evropejci in Slovenci moramo ohraniti naše vrednote in naš način življenja, ki temelji na krščanskih koreninah in v bogatem kulturnem izročilu. Naša velika različnost nas krasi in krepi, ohraniti moramo ravnovesje med odgovornostjo in solidarnostjo, varnostjo in svobodo, med tolerantnostjo in tradicionalnostjo. Naše družine so naše korenine, ki se morajo okrepiti v času velikih demografskih sprememb. Mladim moramo zagotoviti dostopen in kakovosten šolski sistem, varne službe v Sloveniji, s kvalitetno stanovanjsko politiko pa zagotoviti dovolj stanovanj za mlade, tako da se bodo mladi lažje in prej odločali za snovanje družin ter rojstvo otrok. Kar 40 % Evropejcev je starejših od 50 let. Zagotoviti moramo kakovosten socialni in zdravstveni sistem, ki bo omogočal mirno starost, prav tako pa moramo starajočo populacijo sprejeti kot izziv in priložnost ter vzpostaviti pogoje za aktivno staranje in tako imenovano srebrno ekonomijo, ki spodbuja aktivnega starostnika dokler si to sam želi.

 

Evropa, Slovenija, ki sta povezani in solidarni

Evropa se mora notranje okrepiti, preseči mora nacionalne egoizme, povečati je treba stopnjo medsebojnega spoštovanja, bolje se moramo poznati in upoštevati precej velike medsebojne razlike, ki so nastale zaradi različnih zgodovinskih okoliščin, pa tudi zaradi različne ekonomske moči posameznih regij, držav. Evropa mora zavarovati svoj model demokracije, katere osnova je spoštovanje človekovih pravic, pravna država, ohraniti moramo solidarnost med državami in do ljudi. V Evropi in v Sloveniji moramo premostiti vedno večje razvojne razlike med regijami, državami, med mesti in podeželjem. Preprečiti moramo pretirano urbanizacijo Evrope, velik beg možganov, selitev kvalificiranih ljudi v izključno najrazvitejše dele Evrope in sveta. Ohraniti moramo močno kohezijsko politiko, s katero zmanjšujemo razlike med regijami v EU. Dobra povezanost, zgrajena cestna, železniška in okoljska infrastruktura ter sodobne širokopasovne povezave so osnova za ustvarjanje delovnih mest in dviga kakovosti življenja, s čimer lahko zaustavimo notranje migracije v EU.

 

 

Evropa, Slovenija, ki ščitita svoje državljane

Povezana Evropa lahko zavaruje svoje prebivalce pred nevarnostmi, grožnjami današnjega časa. Samo povezani lahko ukrepamo proti nezakonitim migracijam, terorizmu, organiziranemu kriminalu, novim vojaškim grožnjam. Učinkovito varovanje zunanjih meja EU je predpogoj za varnost naših občanov in za zaupanje v Evropo. Je tudi predpogoj za to, da zagotovimo Evropo brez meja znotraj schengenskega prostora. V EU nihče ne more vstopati na nezakonit način, hkrati pa moramo v krščanskem in humanitarnem duhu pomagati tistim, ki so ogroženi in bežijo iz svojih domov pred nasiljem in vojnami. Podpiramo ustanovitev 10.000 članske evropske mejne in obalne straže, še dodatno krepitev boja proti tihotapcem z migranti, istočasno pa bomo, z novim Marshallovim planom za Afriko, omogočili boljše življenje za vse številčnejše prebivalce te celine. Terorizem ne pozna meja, zato moramo vzpostaviti skupno varnostno – podatkovno bazo, če želimo biti učinkoviti v boju proti terorizmu in najrazličnejšim oblikam radikalizma. Podpiramo tesnejše povezovanje v Evropi na obrambnem področju, saj se pojavljajo povsem nove oblike groženj bodisi s strani ruske hibridne vojne, negotovosti v naši soseščini in tudi v negotovi čezatlantski povezavi.

 

Evropa, Slovenija, ki se borita proti klimatskim spremembam

V kolikor želimo ohraniti planet za naše otroke in vnuke, moramo bistveno zmanjšati naše vplive na okolje. Ostati moramo največji zagovorniki Pariškega sporazuma, naše aktivnosti morajo slediti znanstvenim zaključkom. Uskladiti moramo varovanje okolja in biodiverzitete z dinamičnim gospodarstvom. Postati moramo vodilni v inovacijah v zelene tehnologije, ustvariti nova zelena delovna mesta, velik izziv predstavlja nizko ogljična mobilnost. Še bolj aktivno bomo nadaljevali boj proti plastičnim izdelkom za enkratno uporabo, ki postajajo prvi onesnaževalec našega planeta in dodatno spodbujali ločevanje ter ustrezno predelavo odpadkov.

Energetska unija, v kateri ne bo ovir za čezmejno trgovanje z električno energijo in plinom, bo prinesla nižje stroške za državljane, lažje trgovanje z obnovljivimi viri energije in manjšo energetsko odvisnost Evrope in Slovenije. V Sloveniji moramo čim prej sprejeti nacionalni energetski načrt, ki bo zagotovil stabilno, cenovno konkurenčno ter okolju prijazno energetiko in zmanjšal našo energetsko odvisnost.

 

Evropa, Slovenija, ki ščitita naš socialno-tržni model gospodarstva

Ohraniti moramo naš gospodarski model, v katerem ima vsakdo socialno varnost, kakovostno in dostopno zdravstvo ter šolstvo, ki se v konkurenčnem okolju stalno prilagajata napredku in novostim. Model, kjer bodo zagotovljene enake možnosti za delo in plačilo ženskam in moškim in v katerem bodo v ravnovesju zahteve trga in socialni položaj ljudi.  Evropejci in Slovenci se kot družba staramo, zato moramo poskrbeti, da bomo razvili talente slehernega posameznika in mu pomagati poiskati pomembno mesto v družbi. Vzpodbujati moramo ekonomsko svobodo ter razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so srce našega gospodarstva. Mladim moramo omogočiti izobraževalni sistem, ki bo ustrezno prilagojen našemu gospodarstvu in izzivom digitalizacije in internacionalizacije. Okrepili bomo program Erasmus +, ki je že doslej omogočil izmenjavo milijonom mladih Evropejcev. Digitalna unija je velik izziv, s katerim bomo odgovorili na razvojni zaostanek Evrope na tem področju, hkrati pa tudi zagotovili zaščito osebnih podatkov, avtorskih pravic in pravično obdavčili internetne tehnološke multinacionalke. Podprli bomo nadgradnjo že uveljavljenega koncepta pametnih mest, posebne pozornosti pa bo deležen koncept Pametnih vasi, s katerim bomo ohranili podeželje poseljeno. Slovenija ima velike možnosti, da postane na tem področju vodilna evropska država. Slovensko podeželje bo pokrito s kvalitetnimi širokopasovnimi povezavami, vzpostavljena bodo sodobna delovna mesta v kmetijstvu, drobnem gospodarstvu, turizmu in novih energetskih konceptih. Na podeželju moramo ohraniti kakovostno  izobraževanje, kulturno in športno infrastrukturo, zdravstveno in socialno oskrbo ter zagotoviti prometno dostopnost. Starajoča družba kliče po večji medsebojni solidarnosti, povezanosti, ponuja pa tudi številna nova delovna mesta.

 

V Evropi, Sloveniji, z razvitimi družinskimi kmetijami in zdravo hrano

Evropejci in Slovenci pridelujemo najbolj kakovostno hrano na svetu. Osnova našega kmetijstva morajo biti družinske kmetije, ki kmetujejo po načelih trajnostnega kmetijstva in hkrati opravijo še veliko eko – socialnih storitev. Evropska skupna kmetijska politika (SKP) jih mora zavarovati pred svetovno konkurenco, ki ne spoštuje visokih okoljskih standardov in načel trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev. Prav posebne pozornosti morajo biti deležne male in srednje velike kmetije, ki so pod velikim pritiskom zaradi svoje majhnosti. Ekološko kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti z več dodane vrednosti na kmetiji, kratke prodajne verige so pravilen odgovor na pritiske trga, zato bodo še posebej podprte. Na osnovi nove evropske direktive  bomo zagotovili pravičnejšo delitev prihodka v prehranski verigi, kar bo zagotovilo dolgoročnejše preživetje samim pridelovalcem. V naslednjih letih bomo izdatneje podprli mlade kmete in zagotovili generacijsko obnovo na naših kmetijah. Poskrbeti moramo za socialni položaj žensk na kmetijah ter tistih, ki predajo kmetije in še niso upravičeni do pokojnine, oziroma je le-ta mizerna. Na kmetijah moramo izkoristiti prednosti digitalizacije in avtomatizacije ter narediti kmetu prijaznejše kmetovanje, z metodami preciznega kmetijstva pa zmanjšati vplive na okolje, zagotoviti sledljivost in povečati zaupanje potrošnika v slovensko hrano. Tako v Evropi, še posebej pa v Sloveniji se moramo potruditi, da poenostavimo administrativne postopke povezane s kmetovanjem. Preprečiti moramo, da v Evropo prihaja hrana dvomljive kakovosti, znotraj EU pa je treba narediti vse, da preprečimo, da se na trgovinskih policah vzhodnih držav pojavljajo izdelki enakih blagovnih znamk, vendar slabše kakovosti. V EU ne sme biti drugorazrednih državljanov.