Bogovič: Sprejeta poenostavitev SKP, možnost višjih podpor za mlade kmete, podpora povezovanju kmetov v organizacije proizvajalcev (OP) in več drugih izboljšav kmetijske politike. Upam, da bo Slovenija uveljavila spremembe, koristne za slovensko kmetijstvo.

VIDEO – Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta o uredbi Omnibus:

 

Strasbourg, 12. december 2017 – Poslanci Evropskega parlamenta so na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta potrdili politični sporazum glede kmetijskega dela sprememb Uredbe o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske Unije ter ostalih uredb oz. t. i. uredbe Omnibus, ki prinaša spremembe v delovanju večletnega finančnega okvira 2014-2020 z namenom boljšega delovanja sistema ter optimalnejše porabe sredstev proračuna EU. Kmetijski del navedene uredbe tako predstavlja ključne poenostavitve skupne kmetijske politike EU (SKP) v okviru vmesne reforme SKP v aktualni finančni perspektivi EU 2014-2020. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je med razpravo izrazil veliko zadovoljstvo o doseženem dogovoru: »V politični skupini EPP smo si za glavni cilj v pogajanjih o uredbi Omnibus zadali poenostavitev SKP v smeri krepitve pogajalske moči kmetov v prehrambni verigi in boljših ukrepov za soočanje s tveganji. Z današnjo potrditvijo kmetijskega dela navedene uredbe nam je to uspelo. Sprejete spremembe državam članicam EU tudi dajejo možnost znatnih povečanj podpore za mlade kmete, podporni ukrepi pa bodo tudi bolje prilagojeni njihovim potrebam. Tako namreč zagotavljamo poselitev podeželja v prihodnosti. Točneje tudi določamo, kdo je aktivni kmet, ter kako kmetijske subvencije bolj preusmeriti tistim, ki jih najbolj potrebujejo.«

 

Bogovič je izpostavil še izboljšanje ukrepov zelene komponente SKP, kar predvsem velja za ukrepe na območjih z ekološkim pomenom in trajnih pašnikih, kar je izjemnega pomena predvsem za slovenske visokogorske kmetije. »Poleg tega potrjene spremembe krepijo tudi orodja za upravljanje s tveganji v okviru ukrepov za razvoj podeželja, pri čemer velja izpostaviti vpeljavo novega orodja za stabilizacijo dohodkov, s katerim se državam članicam daje možnost aktivacije pomoči v primeru padca dohodkov v posameznem kmetijskem sektorju za 20 %  oz. 30 % v vseh sektorjih glede na povprečje dohodkov v treh letih pred padcem. Tudi na področju organizacij proizvajalcev (OP) se ohranja nacionalna pomoč pri vključevanju kmetov v OP na višini 80 % prispevkov za delovanje OP s strani kmetov,« še izpostavlja Bogovič in dodaja, da je uspeh poenostavitev odvisen izključno od ustrezne implementacije ukrepov s strani držav članic, ki dobivajo večjo fleksibilnost pri njihovem izvajanju. »Brez proaktivne vloge držav, tako glede organiziranja kmetov v organizacije proizvajalcev, definicije aktivnega kmeta kot opredelitve ukrepov za obvladovanje tveganj, so vsi naši napori za izboljšanje položaja kmetov na ravni EU odveč. Upam, da bo takšno pot izbrala tudi Slovenija«, zaključuje Bogovič.

 

Pogajalska skupina odbora AGRI pod vodstvom nemškega poslanca EPP Alberta Dessa je v medinstitucionalnih pogajanjih s Svetom EU in Evropsko komisijo 12. oktobra dosegla dogovor o kmetijskem delu uredbe “Omnibus”, a je zaradi zastoja pri pogajanj na ostalih vsebinskih področjih uredbe obstajala nevarnost, da dogovorjene spremembe ne bodo mogle stopiti v veljavo v začetku l. 2018. Brez pravočasne uveljavitve bi se namreč večina nujnih ukrepov začela izvajati šele v drugi polovici leta 2018, kar bi bilo za evropske kmete izjemno slabo. Zaradi navedenih razlogov je bil kmetijski del uredbe s političnim dogovorom med Svetom EU in Evropskim parlamentom izločen iz osnovnega predloga, z današnjo potrditvijo dogovora na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta pa se zagotavlja uveljavitev navedenih poenostavitev SKP s 1. januarjem 2018. Tako bodo države članice EU lahko nemudoma začele pripravljati poenostavitvene ukrepe v okviru 1. stebra SKP in programov razvoja podeželja.